Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

Thiền uyển tập anh – Lê Mạnh Thát
И если Ваше смысловое ядро составлено не правильно, хотя Вы и вкладываете большие ресурсы в поисковое продвижение целевых страниц для получения трафика, посетителей из поисковых систем ждать не стоит Студия Topodin, Компания работает в рамках проектного подхода, что позволяет подстроить механизмы работы под специфику бизнеса каждого конкретного клиента, учесть его сильные и слабые стороны и разработать индивидуальную стратегию продвижения, ориентированную на скорейшее достижение поставленных целей