Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

The Connected Discourses of the Buddha

Tác giả:General Introduction

The Saṃyutta Nikāya is the third great collection of the Buddha’s discourses in the Sutta Pitạ ka of the Pā li Canon, the compilation of texts authorized as the Word of the Buddha by the Theravā da school of Buddhism. Within the Sutta Pitạ ka it follows the Dı̄gha Nikāya and Majjhima Nikāya, and precedes the Aṅguttara Nikāya. Like the other Pā li Nikāyas, the Saṃyutta Nikāya had counterparts in the canonical collections of the other early Buddhist schools, and one such version has been preserved in the Chinese Tripitạ ka, where it is known as the Tsa-ahan-ching. This was translated from the Sanskrit Saṃyuktāgama, which the evidence indicates belonged to the Sarvā stivā da school. Thus, while the Saṃyutta Nikāya translated in the present work has its locus within the Theravā da canon, it should never be forgotten that it belongs to a body of texts - called the Nikāyas in the Pāli tradition prevalent in southern Asia and the Ā gamas in the Northern Buddhist tradition - which stands at the fountainhead of the entire Buddhist literary heritage. It was on the basis of these texts that the early Buddhist schools established their systems of doctrine and practice, and again it was to these texts that later schools also appealed when formulating their new visions of the Buddha’s way…

Полтаве - не проблема gjdsitybt gjpbwbq,