Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

The Buddhist Sects of the Lesser Vehicle

Tác giả:INTRODUCTION

From the first centuries of its history, the Buddhist Community split into numerous sects and schools on the occasion of sometimes sensational schisms, and each of these divisions held opinions that were accused of being heresies by the others. The present work is concerned with these schools, these schisms and these heresies.

Before getting into the thick of the subject, it is important to clarify the meaning of the above terms which we are using for lack of any better ones, but which do not exactly express the Indian notions that they claim to represent.

We will call sect or school what Sanskrit Buddhism calls nikāya and Pāli Buddhism calls ācariyavāda. A nikāya is a group of people subject to the same rules. More generally, it is also a collection of objects, such as the collections of Sūtras called nikāya in Pāli. By comparing the word kāya, which has the same root and means body, we may say that a nikāya is a constituted body or a body of doctrine according to whether the word is applied to people or to things. Thus it renders rather well the word ‘sects’ although constructed on quite a different etymology. The Pāli word ācariyavāda means oral teaching (vāda) of a master (ācariya) and, rather, corresponds to our word ‘school’. As the Sanskrit texts call nikāya what the Pāli texts call ācariyavāda, we will use the words sect and school in the same sense. They express the idea of a spiritual association constituted under the patronage of a master whose teaching it follows...

Накопленными навыками я поделюсь с читателями в этой статье раскрутка сайта в яндексе: Как продвинуть сайт в поисковых системах Эффективный и многофункциональный программный комплекс, предназначенный для продвижения сайтов в поисковых системах