Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

Introduction to the History of Indian Buddhism

Tác giả:Foreword

Th e subject and plan of the research to which this volume is dedicated are set forth in suffi cient detail in the fi rst of the memoranda contained herein, such that any further clarifi cation is superfl uous here. Nonetheless, I owe the reader some explanation regarding the collective title under which I have assembled these memoranda.

Th e belief to which the name Buddhism was given, aft er that of its founder, is entirely Indian. It is in India that it was born; it is in this country that it developed and fl ourished over more than twelve centuries. Nevertheless, by the third century B.C., Buddhism had begun to spread beyond India, and in the fourteenth of our era it was almost entirely banished from it. Transported, in diff erent epochs, among the Sinhalese and Burmese in the south, among the Chinese and Japanese in the east, among the Tibetans and Mongols in the north, it put down deep roots among these nations, most very diff erent from the people in whose midst it was born. Although it aff ected their social state in a very palpable manner, it could itself sometimes be infl uenced by it...

По низкочастотным запросам продвигаются, как правило, материалы сайта, расположенные в нижней части структуры ресурса topodin, И первый вопрос, который мы рассмотрим —, это «, Как начать работать с сервисом Rookee? «,