Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ…

Đạo khả đạo phi thường đạo

Nhiều người cứ tưởng mình thông minh hay trí thức, nhưng thực ra đời sống của họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Chuyện lớn có thể là cuộc bầu cử ở Mỹ, đại hội Đảng của Trung Cộng; và nhỏ hơn, có thể chỉ là điệu nhảy Gangnam Style của anh chàng Park Jae Sang thoạt nhảy ra từ bóng tối…

Mười phương pháp tu hành

Tâm chỉ bất động khi nào tâm an trụ hay thấy được sự thật, chân lý bất biến. Bởi vậy trong mọi chuyện, mọi việc, mình phải phát triển con mắt biết thẩm thấu sự thật hay chân lý, gọi là trạch pháp nhãn. Phải biết nhìn xuyên thủng hiện tượng hay hình tướng để biết đặng chân lý…


xem các tin khác

Buddhist Thought A Complete Introduction to the Indian Tradition

Tác giả:Introduction
Buddhism: doctrinal diversity and (relative) moral unity.
There is a Tibetan saying that just as every valley has its own language so every teacher has his own doctrine. This is an exaggeration on both counts, but it does indicate the diversity to be found within Buddhism and the important role of a teacher in mediating a received tradition and adapting it to the needs, the personal transformation, of the pupil. This diversity prevents, or strongly hinders, generalization about Buddhism as a whole. Nevertheless it is a diversity which Mahayana Buddhists have rather gloried in, seen not as a scandal but as something to be proud of, indicating a richness and multifaceted ability to aid the spiritual quest of all sentient, and not just human, beings.

It is important to emphasize this lack of unanimity at the outset. We are dealing with a religion with some 2,500 years of doctrinal development in an environment where scholastic precision and subtlety was at a premium. There are no Buddhist popes, no creeds, and, although there were councils in the early years, no attempts to impose uniformity of doctrine over the entire monastic, let alone lay, establishment. Buddhism spread widely across Central, South, South-East, and East Asia. It played an important role in aiding the cultural and spiritual development of nomads and tribesmen, but it also encountered peoples already very culturally and spiritually developed, most notably those of China, where it interacted with the indigenous civilization, modifying its doctrine and behaviour in the process…

И, естественно, создание интернет магазина в большой степени способствует раскрутке предприятия, продажам его продукции и/или услуг от компании top odin: Продвижение в Яндексе, часть 1: Вступление Здравствуйте, сегодня я начинаю серию статей, посвященных продвижению в поисковой системе Яндекс